Regulamin zakupów

REGULAMIN

ogólnych warunków sprzedaży

sklepu internetowego działającego w domenie

http://www.rehabmed.com.pl

 

Niniejszy Regulamin stanowi ogólny zbiór postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem strony internetowej działającej w domenie www.rehabmed.com.pl

R
egulamin ,który obowiązywał do dnia 01.04.2016 dostępny pod adresem: http://www.rehabmed.com.pl/uploads/files/regulamin.pdf


 

Spis treści:

 Rozdział I. Słownik - charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie.

 Rozdział II. Postanowienia ogólne.

 Rozdział III. Sposoby złożenia zamówienia.

 Rozdział IV. Informacje o cenie.

 Rozdział V. Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia.

 Rozdział VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).

 Rozdział VII. Prawo odstąpienia od umowy oraz jego wyłączenia.

 Rozdział VIII. Procedura reklamacyjna towarów:

 A) rękojmia za wady,

 B) gwarancja

 C) niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (umowy zawarte przed dniem 25 grudnia 2014 roku)

 Rozdział IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż oraz bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów, internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich -ODR).

Rozdział X. Postanowienia końcowe.

 
Rozdział I

 

Słownik - charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór postanowień (reguł) związanych z zawarciem umowy sprzedaży, zwany w dalszej części „Regulaminem ogólnych warunków sprzedaży” bądź „Regulaminem”

 

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe REHABMED Sp. z o.o. z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Książąt Opolskich 33, 45-005 Opole.

 NIP 754-30-68-520

 REGON  161498989

 Dane do kontaktu:

 Numer telefonu: 77  44 111 50

 Adres e-mail: zamowienia@rehabmed.com.pl

 Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

ul. Ks.Opolskich 33

45-005 Opole

 

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana w dalszej części Regulaminu „konsumentem”

 

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http:// www.rehabmed.com.pl zwana w dalszej części Regulaminu „stroną internetową”

 

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „sklepem internetowym”

 

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.

 

Towar/produkt – prezentowane w sklepie internetowym rzeczy ruchome (sprzęty do masażu i rehabilitacji) będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

 

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

 

 Rozdział II

 Postanowienia ogólne

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 

2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.rehabmed.com.pl zajmuje się sprzedażą sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i sportowego, wydaje środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 

Rozdział III

Sposoby złożenia zamówienia

 

1.Zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym można składać przy wykorzystaniu:

 

- strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),

 

- poczty e-mail pod adresem: zamowienia@rehabmed.com.pl

 

- telefonu pod numerem/ami: 77  44 111 50

 

2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

 

3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

 

4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

 

- Imię i nazwisko,

 

- adres do korespondencji (adres dostawy),

 

- adres e-mail,

 

- numer telefonu

 

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail, telefonicznie lub za pomocą faxu, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :

 

- interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, a także zamawianej ilości,

 

- cenie towaru,

 

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta lub w postaci sms (na podany w procesie zamówienia numer telefonu) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o istotnych składnikach złożonego zamówienia, na które składają się:

 

- zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw (model)

 

- cena,

 

- dane klienta,

 

- wybrany sposób dostawy,

 

- wybrana forma płatności za towar,

 

- pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.

 

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie, faxem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:zamowienia@rehabmed.com.pl a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).

11.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

 

Rozdział IV

Informacja o cenie

 

1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).

2. Cena, o której mowa w pkt. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

4. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon, fax) dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia oraz w zakładce „koszty dostawy”

 

Rozdział V

Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką):

 

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy, prowadzony przez :

BGŻ BNP Paribas SA O/Opole 54 1750 0012 0000 0000 3652 3026

(prosimy o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia),

 

b) przelewy elektroniczne (e-przelewy) za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

 

c) płatność gotówką („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki,

 

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowym,

 

 

2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym lub telefonicznie.

 

Rozdział VI

Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych)

 

1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem: GLS,

2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz niżej wymienione kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Finlandia, Francja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Szwajcaria oraz Norwegia.

3. Wyboru sposobu dostawy dokonuje konsument w procesie składania zamówienia.

4. W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie 5 dni roboczych, przy czym na karcie każdego z towarów termin ten wskazany jest indywidualnie.

5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie a także są one udostępnione w zakładce „koszty dostawy”:

waga do 31 kg - 16 zł

waga od 31 do 50 kg - 55 zł (wymagana paleta)

waga od 50 do 100kg - 70zł (wymagana paleta)

Koszt przesyłki kurierem do Polski przy płatności za pobraniem. Kwoty brutto.

Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł - PRZESYŁKA GRATIS

 

waga do 31 kg - 19 zł

waga od 31 do 50 kg - 61 zł (wymagana paleta)

waga od 50 do 100kg - 90 zł (wymagana paleta)

 

Koszt przesyłki kurierem do strefy I Uni Europejskiej przy płatności bez pobrania. Kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry

waga do 10 kg - 150 zł

waga od 10 do 31 kg - 160 zł

waga od 31 do 50 kg - 500 zł

waga od 50 do 100 kg - 800 zł

 

Koszt przesyłki kurierem do strefy II Uni Europejskiej przy płatności bez pobrania. Kraje: Finlandia, Francja, Slowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

waga do 10 kg - 160 zł

waga od 10 do 31 kg - 186 zł

waga od 31 do 50 kg - 500 zł

waga od 50 do 100 kg - 800 zł

 

Koszt przesyłki kurierem do strefy III Uni Europejskiej przy płatności bez pobrania. Kraje: Hiszpania, Irlandia, Portugalia

waga do 10 kg - 220 zł

waga od 10 do 31 kg - 250 zł

waga od 31 do 50 kg - 500 zł

waga od 50 do 100 kg - 800 zł

 

Koszt przesyłki kurierem do krajów nie będących członkami UE: Szwajcaria i Norwegia. W cenę wliczona została odprawa celna

Norwegia:

waga do 10 kg - 763 zł

waga od 10 do 31 kg - 790 zł

Szwajcaria:

waga do 10 kg - 620 zł

waga od 10 do 31 kg - 647 zł

 

 

W przypadku wartości jednorazowego zamówienia towaru/ów na kwotę 1000,00 złotych lub wyższą koszt dostawy na terytorium RP pokrywa Sprzedawca (darmowa przesyłka).

 

 Rozdział VII

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na jeden z podanych poniżej sposobów:

a) pisemnie na adres korespondencyjny:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

ul. Ks.Opolskich 33

45-005 Opole

 

b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: zamowienia@rehabmed.com.pl

 

3. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wyżej wskazanym adresem (pkt. 2 lit. a) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.

4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w treści niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,

b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na poniżej wskazany adres:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

ul. Ks.Opolskich 33

45-005 Opole

 

8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

WYŁĄCZENIE ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rozdział VIII

 

Procedura reklamacyjna towarów

 A. RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 2, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 4 powinien wskazać:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) opis ujawnionej wady (na czym polega),

f) żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

6. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:

a) wymiana towaru na nowy.

b) naprawa,

c) obniżenie ceny,

d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

7. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.

8. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

9. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

ul. Ks.Opolskich 33

45-005 Opole

 

b) za pomocą poczty e-mail: zamowienia@rehabmed.com.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 77  44 111 50

 

10. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

ul. Ks.Opolskich 33

45-005 Opole

 

11. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

 

12. W obrocie z przedsiębiorcami wyłącza się stosowanie przepisów w zakresie rękojmi za wady zakupionego towaru.

 

 

B. GWARANCJA

1.Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją.

2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej (RP)

3. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest również w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru.

4. Sprzedawca wydaje konsumentowi wraz sprzedanym towarem dokument gwarancyjny oraz sprawdza znajdujące się na towarze oznaczenia z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

5. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonanie przez konsumenta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

C. NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

(dla umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku)

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki konsumentowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany reklamowanego towaru na nowy.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana, o których mowa w pkt. 3, nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, konsument  może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie można odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.

5. Konsument  traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy: zamowienia@rehabmed.com.pl bądź pisemnie na poniżej wskazany adres:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

ul. Ks.Opolskich 33

45-005 Opole, ewentualnie złożyć je osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

 

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 6 należy podać:

- imię i nazwisko konsumenta,

-datę zakupu,

-datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. 

9 . Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod wskazany poniżej adres:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

ul. Ks.Opolskich 33

45-005 Opole

 

Rozdział IX

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 

(mediacja, arbitraż, bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów, ODR)

 

1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.

 

2. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. .mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

 

A. MEDIACJA

 

1. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

 

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

1. Istnieje możliwość skorzystania również ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 3, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

1.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.

3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

 

4. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

 

- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

 

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:

 

- nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,

 

- zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,

 

- zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,

 

- zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,

 

4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

 

5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

 

6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

 

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.rehabmed.com.pl

 

9. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 roku.

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie www.domasazu.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin e-usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego w domenie www.rehabmed.com.pl

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

 

Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

 

Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

 

Rozdział IV: Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział V: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny Newsletter.

 

Rozdział VI: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

 

Rozdział VII: Tryb postepowania reklamacyjnego.

 

Rozdział VIII: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

 

Rozdział IX: Punkt kontaktowy.

 

Rozdział X: Postanowienia końcowe.

 

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.

Usługodawca –Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "REHABMED" Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Książąt Opolskich 33, 45-005 Opole, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zwana dalej i na stronie internetowej „Usługodawcą”

Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

 

NIP 754-30-68-520

REGON  161498989

 

Dane do kontaktu:

 

Numer telefonu: 77  44 111 50,

 

Adres e-mail: zamowienia@rehabmed.com.pl

 

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji:

 

Rehabmed Sp. z o. o.

 

ul. Ks.Opolskich 33

 

45-005 Opole

 

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.rehabmed.com.pl

 

Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Biuletyn newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.

Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.

Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.rehabmed.com.pl

2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.

3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

- umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia, na prezentowane w sklepie internetowym towary przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia oraz aktywnej poczty e-mail,

- prowadzeniu konta,

- subskrypcji biuletynu newsletter, tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego,

- zamieszczeniu opinii na temat dokonanej transakcji w sklepie internetowym,

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlonym przez system z momentem podsumowania zamówienia.

 

 

RODZIAŁ III

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:

- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

- posiadanie aktywnej poczty e-mail,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


ROZDZIAŁ IV

Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

Założenie konta w sklepie internetowym

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta.

2. Założenie konta możliwe jest w procesie składania zamówienia po kliknięciu na zdjęcie produktu, kolejne etapy opisuje procedura opisana w pkt. B

3. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.

 

4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.

 

5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

 

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY W TRYBIE ONLINE

Elektroniczny formularz zamówienia

1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.

 

2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „dodaj do koszyka”.

 

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 należy kliknąć przycisk „koszyk”, który powoduje wyświetlenie opcji związanej z wyborem sposoby płatności oraz dostawy.

 

4. W kolejnym kroku Usługobiorca odznacza właściwy checkbox związany z: możliwością założenia konta, z wyrażaniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail dla celów wystawienia opinii oraz o zapoznaniu się z aktualnie obowiązującym regulaminem OWS.

 

5. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na checkbox „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty: Zamawiam”

 

6. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

 

Aktywna poczta e-mail

1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

- podanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,

- cenie za wskazany towar,

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach)

- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)

2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

V

Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny informacyjnego Newsletter-subskrypcja Newslettera

1.Subskrypcja Newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę odbywa się w trakcie składania zamówienia, za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

 

„ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.rehabmed.cpm.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji newslettera”,

 

2. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt, 2, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nieelektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.

 

VI

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:

- wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy: zamowienia@rehabmed.com.pl

 

lub

 

- telefonicznie: 77  44 111 50,

3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

VII

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

VIII

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.rehabmed.com.pl , jest przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "REHABMED" Sp. z o.o.będący Usługodawcą, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy/korespondencyjny,

- adres e-mail,

- numer telefonu kontaktowego.

4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.

5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej: GLS, DPD, UPS, K-EX, DHL, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.

6. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument „Polityka prywatności”

IX

Punkt kontaktowy

1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:

- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,

- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,

- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

X

Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.rehabmed.com.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

4. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania zmian.

5. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.rehabmed.com.pl

7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.rehabmed.com.pl . W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego i pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów (ADR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka cookies

Polityka plików „cookies” w serwisie www.rehabmed.com.pl

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma handlowo - usługowe "REHABMED" Sp. z o.o., dostępnych pod adresem www.rehabmed.com.pl,  (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki "cookie"?

 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików "cookies"?

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików "cookies" używamy?

 

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki  pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.  

 

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie  w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są  zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików "cookies"

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

i wykorzystywania plików cookies

w domenie strony internetowej www.rehabmed.com.pl

 

 

Witamy na naszej stronie internetowej www.rehabmed.com.pl i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. W trosce o ochronę Państwa prywatności, w tym danych osobowych przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający proces związany z przetwarzaniem powierzonych nam danych osobowych oraz cele w jakich zostają one wykorzystywane. Dbamy również o Państwo bezpieczeństwo dlatego powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszej stronie internetowej przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych klientów/usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego działającego w domenie www.rehabmed.com.pl jest Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "REHABMED" Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

 

Adres korespondencyjny: ul. Książąt Opolskich 33, 45-005 Opole

 

NIP 754-30-68-520

 

e-mail: zamowienia@rehabmed.com.pl

 

numer telefonu: 77  44 111 50

 

GROMADZENIE DANYCH

W trakcie przeglądania naszej strony internetowej zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. W przypadku zakładania konta lub/i w procesie składania zamówienia zbieramy dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą celom realizacji umowy. Dla świadczenia usługi newsletter zbieramy dobrowolnie podany adres e-mail oraz zgodę na jego przetwarzanie.

 

WYKORZYSTYWANIE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH_

Nasza firma wykorzystuje dane osobowe, podane dobrowolnie, w procesie składania zamówienia dla celów jego przyjęcia a następnie wykonania zawartej umowy. W tym celu zbieramy następujące dane: nazwisko i imię,  adres do korespondencji/dostawy, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. Nieudostępnienie w/w danych uniemożliwia przyjęcie zamówienia do realizacji. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmie kurierskiej: GLS, DPD, UPS, K-EX, DHL, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się dostarczaniem przesyłek.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingowych, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

Poniżej przedstawiamy nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

                                                                   Miejscowość………., data……………………………….

 

Wnioskodawca:…………………………………………….

 

Oświadczenie

 

Korzystając z przysługującego mi prawa, niniejszym odwołuję wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ………………………………… (określenie celu w jakim dane są przetwarzane np. subskrypcja newslettera) przez firmę handlowo - usługowe "REHABMED" Sp. z o.o., ul. Książąt Opolskich 33, 45-005 Opole, NIP 754-30-68-520 REGON  161498989

 

 

 

 

 

…………………………………..

 

     podpis

 

 

 

W trakcie wizyty na naszej stronie internetowej pozyskane Państwa dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej witryny w zakresie poprawy jej jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

 

 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

 

 

 

COOKIES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy mechanizm plików cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszej witryny. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

 

- kategoria plików cookies wykorzystywana do działania strony internetowej a zapewniająca: utrzymanie Państwa sesji i zapisania jej stanu, umożliwiająca autoryzację z wykorzystaniem logowania do założonego konta, zapisywanie niezbędnych informacji dla działania koszyka w trakcie składania zamówienia przy dokonywanych zakupach internetowych,

 

- pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,

 

- pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

 

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

 

 

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES_

 

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu. W przypadku wykonania blokady bądź dezaktywacji plików cookies będą mogli Państwo korzystać z naszej strony internetowej jednak bez funkcji dla których korzystamy z w/w plików.

 

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 

Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”

 

W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”

 

Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej

 

Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

 

Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

 

Google Chrome:

 

Należy kliknąć ikonę na pasku narzędzi

 

Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia zaawansowane”

 

W sekcji